عرفان واعتراض – من میگویم کیستی!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) I say who you are! Author: Mohammad Khodkhodaie

[cb:post_b من میگویم کیستی!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) I say who you are! Author: Mohammad Khodkhodaie کافی است به من بگویی از چه کس و چه چیز تقلید میکنی body1] تا بگویم کیستی و دارای چه شخصیتی هستی ! لاوو لاو عرفان و اعتراض نوع مطلب : سخن کوتاه !،  برچسب ها […]

عرفان واعتراض – بودایی مسلمان ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I am a Buddhist Muslim! Poem: Mohammad Khodkhodaee

[cb:post_b من نمازم به بتخانۀ بودا دعایم به کلیسا کعبه ام جانب آذرگه زرتشت زیارتگه من سوی خرابات مغان است body1] ای دوست هر آنجا که می و مطرب و ساقی ست اشک و غم و ماتم همه فانی ست عشق و صنم و بادۀ خُلّص همه باقی ست لاوو […]

عرفان واعتراض – چرا چون سیمانیم ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Why are we cement! Poem: Mohammad Khodkhodaie

[cb:post_b چرا افکار و اندیشه هایمان اینقدر بسته است چرا حالمان گرفته و خسته است چرا نمیفهمیم لطافت یک شعر را چرا درک نمیکنیم  زیبایی یک احساس لطیف را body1] چرا اینچنین بی احساسیم چرا دیواریم چرا اینچنین سخت چون سیمانیم ؟؟؟؟ لاوو لاو عرفان و اعتراض نوع مطلب : […]

عرفان واعتراض – بوی جنگ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) The smell of war! Poem: Mohammad Khodkhodaee

[cb:post_b بوی جنگ! The smell of war! Poem: Mohammad Khodkhodaee من در اینجا هر چه میبینم غم و درد است همه رنج است و اندوه آه سرد است body1] سفره ها خالی ز برگ بوی جنگ و بوی مرگ هر چه میبینم در این بوستان گورستان گل زرد است ! […]

عرفان واعتراض – رحمتی براین گدانیست! شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

[cb:post_b من عمری در پی مهربانی یارم ولی یارب مرا پاسخ درین ارض و سما نیست به امید شفا من میزنم هر در که قدسی ست ولی من را ز  کس دیگر امید هیچ دوا نیست body1] تو گویی که همه ارض و سما مهر است و موم است شفا […]

عرفان واعتراض – تو بزرگی!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) You’re great! Author: Mohammad Khodkhodaie

[cb:post_b اینقدر خودت را سرگرم کارهای کوچک مکن اینقدر دنباله روی دیگران مباش body1] تو آنقدر بزرگ هستی  که دیگران از تو تقلید و پیروی کنند.  و نه تو از دیگران ! لاوو لاو عرفان و اعتراض نوع مطلب : سخن کوتاه !،  برچسب ها : تو بزرگی، You’re great، […]