چشم دل! محمدکدخدایی(عرفان)


چشم

دل را

قاضی

محکمه ها

باید کرد !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink