نداشتن علم بدتراست یا ثروت!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) wealth or science! Author: Mohammad Khodkhodaie


مسلما داشتن علم بهتر از ثروت است

زیرا دانشمندان امروز ، از ثروتمندان روزگارند!

اما اگر هیچ یک را نداشته باشی ،

نداشتن ثروت ،

به
مراتب بدتر از نداشتن علم است!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink