نحوه صدور مفاصاحساب برای هریک از وراث +سند


بر اساس اعلام سازمان مالیاتی، در صورت ارائه درخواست صدور گواهی مفاصا حساب مالیاتی بابت هر جز از اموال متوفی، فارغ از سهم الارث هر یک از وراث گواهی مذکور برای آن مال یا دارایی پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.

نیوزستان تسنیم: بر اساس اعلام سازمان مالیاتی، در صورت ارائه درخواست صدور گواهی مفاصا حساب مالیاتی بابت هر جز از اموال متوفی، فارغ از سهم الارث هر یک از وراث گواهی مذکور برای آن مال یا دارایی پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.

بر اساس اعلام نظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، با اتیشن به اصلاح مواد ۱۷، ۲۶ و ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم طی اصلاحیه یاد شده و مفاد ماده ۹ ایین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون اصلاحی مذکور که مقرر میدارد”گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار برای هر یک از اموال و دارایی‌ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد ” در صورت تسلیم در خواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون یاد شده بابت هریک از اموال و دارایی‌های متوفی فارغ از سهم الارث هر یک از وراث لازم است گواهی مذکور برای ان مال یا دارایی پس از پرداخت مالیات متعلق صادر شود.

نحوه صدور مفاصاحساب برای هریک از وراث بعد از پرداخت سهم مالیات +سند

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink