میخانه ما ! محمدکدخدایی(عرفان)


میخانۀ ما

کعبۀ عشق است

آتشگه گبر است

و

بتخانۀ بودا !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink