مهربانی! (سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان)


چه زیبا است

 مهربانی

کاش 

ذره ای از این

 زیبایی

نصیب من میشد!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink