مصداق دیکتاتوری!( سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Dictatorship


چون آزادی نباشد

عدالت نیست

و چون آزادی و عدالت نباشد

نقش حاکم

مصداق عینی
دیکتاتوری ست !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink