فرمان هوس! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Desire command


در این محبس

به فرمانِ

هوس

بیتوته کردیم

ای دریغا!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink