علم یا ثروت!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Science or Wealth! Author: Mohammad Khodkhodaie


گفت:

علم بهتر است یا ثروت !

گفتم:

بدون  شعور و انسانیت ،

هیچ یک !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink