عرفان واعتراض – گذشته بیمارت میکند!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The past is sick! Author: Mohammad Khodkhodaie


زندگی در گذشته ، اگر چه در
زیبایی ها

و خوشی هایش باشد ،

تو را بیمار و افسرده میکند!

زیرا می خواهد بگوید که

 تو امروز خوشبخت
نیستی  و دردمند و حزینی

Mohammad-erfan.mihanblog.com

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink