عرفان واعتراض – پیشرفت بی عدالت!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Progress without justice


پیشرفت

بدون عدالت

به همان جا می رود

که آلمان نازی رفت!

و  خوشبختانه  و یا شوربختانه ما در آن مسیر نیستیم

زیرا  اصولا ، پیشرفتی نداشته ایم !!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink