عرفان واعتراض – پیری زورس چرا!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) False concerns! Author:mohammad kadkhodaie


[cb:post_b

 بسیاری40 ساله ها را 
دیدم که

60 
ساله مینمودند!

و بسیاری 60 ساله ها را دیدم که

   
که گویی 40ساله بودند!

و تنها تفاوت ، در نوع زندگی کردن آن ها بود.

body1]

گروه  اول ، برغم برخورداریها ، نگران و اندوهگین

و  همیشه گریان و غمگین بودند!

و گروه دوم  برغم محرومیت های مادی و رنج ها و دردها

می خندیدند و شادمان بودند!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
مقاله، 
برچسب ها :
False concerns، پیری زورس چرا، محرومیت، گریان اندوهگین، شادمان غمگین،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink