عرفان واعتراض – نمازم به کلیسا! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) My prayers are in the church! Poem: Mohammad Khodkhodaee


گر نمازم به کلیسا

دل من جانب عیسا

قبله ام
جانب میخانۀ دوست ، پیرمغان

 چه تفاوت

به قضاوت تو مرا

ملحد و کافر مخوان !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink