عرفان واعتراض – لجن و روح خدا!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Mud and God’s Spirit! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

انسان موجودی است متناقض

در نوسان میان 

روح خدا و

لجن !

body1]

و عمل اوست که همواره

 او را به هر یک از این دو -منفی یا مثبت بینهایت

نزدیک یا دور می کند

و نه ادعا و سخنش!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
Mud and God’s Spirit، لجن وروح خدا، نوسان، مثبت بینهایت، ادعا، انسان موجودمتناقض،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink