عرفان واعتراض – قضاوتهای ابلهانه!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Foolish judgments! Author: Mohammad Khodkhodaie


وقتی ذهن آدمی  از باورهای متعصبانه

و یا پیش داوریهای مغرضانه  لبریز است ،

قضاوتهای او به همان
سویی گرایش پیدا میکند ،

که ذهنیاتش آکنده از
آن است!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink