عرفان واعتراض – شورای مصلحت یا مضلت!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Council of misleading! Author:mohammad kadkhodaie


[cb:post_b

همۀ دردهای این ملت ، از هنگامی
آغاز شد

که حقیقت را ذبح شرعی نموده ، و
بجای حقیقت-

مصلحت را ستایش و نیایش کرده ، و نظام را نه بر اساس حقیقت ،

body1]

 که بر مبنای مصلحت جویی نهادینه نمودند !

و بجای شورای حقیقت نظام ، شورای مصلحت نظام را

که بر اساس فریب و توریه(دروغ شرعی!) است

حاکم بر حق و حقیقت و عدل و عدالت نمودند !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
مقاله، 
برچسب ها :
Council of misleading، شورای مصلحت یا مضلت، دروغ شرعی، توریه، ذبح شرعی حقیقت،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink