عرفان واعتراض – شناخت تربیت درمنازعه!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان)


چون نظاره گر باشی نزاع ها و مشاجرات سیاسی و اجتماعی
و قومی

و دینی و خانوادگی….بین مردم را .

می توانی به سادگی 
،

تربیت و شخصیت پنهان طرفین منازعه را بشناسی!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink