عرفان واعتراض – سنگ هم افسرده است!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Stone is also depressed! Poem: Mohammad Khodkhodaie


در
روزگار

سخت
ما

سنگ
هم افسرده است

مردمانش

در
نمازند و دعا

مهربانی
مرده است

لاوو

لاو

Sheroerfanoeteraz.rozsite.com

عرفان
و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink