عرفان واعتراض – درد دخترخیابان انقلاب! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Street Revolutionary girl! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

درد دختر خیابان انقلاب

تنها روسری نیست

بلکه تو سری است

او علیه روسری که سمبل زور و تبعیض و بیعدالتی میداندش

قیام کرده !

body1]

درد او ، درد مشترک است !

درد فردی نیست

اجتماعی ست!

گله از قانونی است که در مسیری اشتباهی ست !

اما دختر خیابان انقلاب

باید بداند تنها او نیست

که دراین  مسیر مزار آباد جان میکند

تمام ملت و کشور ما در حال نابودی ست!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
مقاله، 
برچسب ها :
Street Revolutionary girl، درددخترخیابان انقلاب، مزارآباد، قانونی، دردمشترک، بیعدالتی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink