عرفان واعتراض – خطکش شادیها!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) ruler of happiness! Poem:mohammad kadkhodaie


[cb:post_b

تا دیروز شادی هایم را

با خط کش اندازه میگرفتم

با خط کشی که میلیمتر داشت

و اندوه هایم را

body1]

با مقیاس هایی که

کیلومتر و فرسنگ داشت

اما دیر زمانی ست ، جز اندوه

شادی هایم را اندازه نمیگیرم

زیرا چشم هایم خطهای کمتر از میلیمتر را،  دیگر نمیتواند دید!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
خطکش شادیها، مقیاس، کیلومتر، فرسنگ، میلیمتر،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink