عرفان واعتراض – ترک قران و قانون اساسی!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Quran and the Constitution! Author: Mohammad Khodkhodaie


 چه رابطه جالب و  چه تقدیر همسانی بین قران

و قانون اساسی
کشورمان می بینم

زیرا برغم اینکه هر دو زیبا و
رهایی بخش و آزاد کننده اند ،

به هیچ یک عمل نمی
شود.

و در عین بودن ، گویی که نیستند

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink