عرفان واعتراض – ایمان به پرواز!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Faith to fly! Author: Mohammad Khodkhodaie


اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده

وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح

نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم !

آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!!


مدیر وبلاگ : محمد کدخدایی
این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink