عرفان واعتراض – آغاز دیکتاتوری!( سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The beginning of the dictatorship! Author: Mohammad Khodkhodaie


آغاز درد و دیکتاتوری  و آرزوی انقلاب در یک چامعه

هنگامی شروع به رشد و نمو میکند که:

نویسندگان قانون خود ، بجای
پیروی از قوانین موضوعه

از عرف و عادات  و  سنن و
قوانین کهنه پیروی کنند!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink