عاشقانه های تلخ – زود قضاوت نکنید…


هیچ وقت برای چیزی ک کاملا نمی دونید زود قضاوت نکنید…

پشت سر کسی حرف نزنید..

کسیو بد نکنید..

ک اون آدم بر پیش دیگرون و سرش و خم کنه غرورشو بشکونه و هی معذرت خواهی کنه..

درباره چیزی ک نمی دونی لطفا اگ نمی تونی حرف نزنی لاقل نظر نده…

#samane

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink