عاشقانه های تلخ – آدم ها یک روز تمام میشوند…


آدمها یک روز تمام میشوند نشآن نمیدهند

مثل قبل لبخند میزنند

زندگی میکنند

می بخشند…

محبت می کنند!!

حتی رابطه های قدیمیشآن را

هم حفظ می کنند

باورمیکنیدحتی کسی راهم

اززندگیشآن خط نمیزنند؛

نگاه میدارند..

حتی آنهایی که

آزارشان میدهند را…

آدمها یک روز

برای خودشان تمام میشوند

فقط ادامه میدهند

“بودن”را…

#samaneh

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink