شیرین ترین درد ! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The sweetest pain! Author: Mohammad Khodkhodaie


شیرین ترین درد

 درد عشق است که

خوشبختانه مردم جامعۀ ما

از آن آسوده دل و فارغ هستند !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink