شوهرمیخواستند!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Husband wanted! Author: Mohammad Khodkhodaie


روزگاری

 دختران شوهری می خواستند

به اضافه چیزهای
دیگر

اما امروز چیزهای دیگری  میخواهند

به اضافه شوهر !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink