شعار وشعور!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The motto and the intelligence! Author: Mohammad Khodkhodaie


آنچه

زیاد داریم

شعار و شور است

و آنچه

بسیار کم داریم

شعور است!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink