شبان!(شعرک) شعر:محمدکدخدایی(عرفان)


چونکه روز آید

شبان را

 با همه زور و زرش

ویلان و

 سیلان  میکنیم
!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink