سکوت نگاهم ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان)


تو چه دانی پسِ این سکوت سنگین نگاهم

چه غمی و اعتراضی

چه نیازی

چه غروری

چه جنونی ست !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink