سکوت شب! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Silence of the night! Poem: Mohammad Khodkhodaee


گرفتار شبم

ظلمت فراگیر است

دلم تنگ و شکسته ست

سکوت شب چه سنگین است

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink