سرآغازدروغ!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Starting a lie! Author: Mohammad Khodkhodaie


پنهان کردن

هر

 اشتباه

سر آغازِ

یک

دروغ

 است !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink