زندان و تبعید ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Prison and exile! Poem: Mohammad Kadkhodaie


برغم آنکه میدانیم

از شلاق و زندان و تبعید جان به در نخواهیم
برد

برغم آنکه میدانیم

از ضربه های استخوانسوز ستم خواهیم مرد

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink