رنگرز عضو شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی شدنیوزستان تسنیم: با استناد بند یک از بخش (ب) مفاد “آئین نامه نحوه ی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم های ملی کشتی کشور” در خصوص شاخص‌های اعضای واجد شرایط برای احراز جایگاه عضویت در شورا های فنی، حسن رنگرز قهرمان کشتی فرنگی جهان، سرمربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی جوانان و سرپرست اسبق تیم ملی کشتی فرنگی بعنوان عضو جدید شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی منصوب شد.

حسین ملاقاسمی، رحیم علی آبادی، محمد دلیریان، بهرام مشتاقی و سید حسین مرعشیان دیگر اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی هستند.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink