رفت


خنده ها شو عشقه…

گریه هاشو عشقه…

قهراش قشنگ بود…

دروغاشو عشقه…

اخماشو    عشقه…

چشاشو عشقه…

رفتنش قشنگ بود…

رفتنش رو عشقه …

#hanieh

 
این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink