دل هرجایی!(شعرکوتاه)شعر:محمدکدخدایی(عرفان)


دلِ

هر جایی ندارد

 شوری!

شوری در ذات نمک

 پنهان است

لاوو

لاو

Sheroerfanoeteraz.rozsite.com

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink