دروغ جهانی!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Global lie! Author: Mohammad Khodkhodaie


دروغترین حرف این است که

همۀ ما به هم میگوییم که:

وقت زیاد داریم

در حالیکه تنها چیزی که

 از
همه کمتر داریم

وقت است !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink