داستانی از شیوه مدیریت یک مهندس ایرانی در لبنانداستانی از شیوه مدیریت یک مهندس ایرانی در لبنان به نام حسام خوشنویس را در این ویدئو مشاهده کنید.

سرویس عکس و فیلم لاو: داستانی از شیوه مدیریت یک مهندس ایرانی در لبنان به نام حسام خوشنویس را در این ویدئو مشاهده کنید.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink