خوب مردن!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Die well


هراس من

از بد زندگی کردن است

نه

از بد مردن

زیرا آدمی همانطور می میرد

که زندگی میکند!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink