خوبی!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Be good! Author: Mohammad Khodkhodaie


چه سخت است خوب بودن

در جامعه ای که

خوبی

طالب و طرفداری ندارد !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض 

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink