خشمگین احمق!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Furious Fool! Author: Mohammad Khodkhodaie


وقتی دل کسی را میشکنی ،

آدمی خشمگینی!

اما وقتی برای اشتباهت عذر نخواستی ،

خشمگینی احمقی!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink