خرقه آلوده! محمدکدخدایی(عرفان)


در خرقۀ آلوده

زنند لاف

در اصلاح امور !

شاهد ما

شکم گرسنه و چشمان نمور!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink