تجربه….میدونی میگن…

آدم عاقل اونی نیست ک همه چیرو

خودش تجربه کنه….

آدم عاقل اونی ک از

تجربیات دیگرون ب

نفع خودش استفاده کنه…

خب چی کار کنم ک

حتما باید تجربه کنم تا سمتش نرم….

میدونی ب این اعتقاد دارم ک اگ خودت با تموم وجودت تجربه

کنی دیگ حتی..

دربارش حرفی نمی زنی..

چ برسه ب این ک تجربش کنی

#saman

#دست نوشت

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink