بیگانه ترین آشنایان!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Alien Familiar! Author: Mohammad Khodkhodaie


روزی 

خواهی دانست که

بیگانه ترین  

آشنایانت

نزدیک ترین دوستان

و خویشان تو هستند

لاوو

لاو

عرفان واعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink