بنویسیم!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Write on children's minds! Author: Mohammad Khodkhodaie


سرنوشت کودکانمان

نتیجۀ دست نوشت ما است

پس بیاییم

بر صفحات سفید ذهن کودکانمان بنویسیم

زیبایی ها را

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink