با آزادی چه بایدکرد!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) What should be done with freedom! Author: Mohammad Khodkhodaie


یک سئوال !

آزادی را اگر محدود کنند

اسارت است

و اگر نامحدود باشد

باز هم اسارت است

تکلیف چیست؟

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink