افسانه بود! شعر:محمدکدخدایی(عرفان)


ما شدیم

مجنون

دوران و

ولی

 لیلا

 همه افسانه بود!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink