اعمال قانون ممنوعیت تبلیغ کالای خارجینیوزستان میزان: دبیر شورای بیست رسانه بسیج اصناف گفت: نظارت بر تبلیغ کالای خارجی که مشابه داخلی دارد راهبرد اصلی حمایت از تولید ملی است.

مجید طلیمی گفت: برای ایجاد ساز و کار‌های مناسب تبلیغی و فرهنگی برای تحقق شعار سـال مبنـی بر حمایت از کالای ایرانی و در جهت افزایش با کیفیت تولید داخلی، تشویق مردم به استفاده از کالا و خدمات داخلی به منظور رشد و توسعه ایران اسلامی و به اسـتناد بند (سوم) از بخش (الف) موضوع سیاست هـا و تبصـره ۲ از بخـش (ج) سازماندهی و نظارت مصوبه سیاست‌ها و ضوابط حـاکم بـر تبلیغـات محیطی مصوب شورای بیست انقلاب فرهنگی، لازم است قانون مربوط به ممنوعیت تبلیغ کالای خارجی که مشابه داخلی دارد توسط دستگاه‌های ذیربط با جدیت، پیگیری و اعمال شود.

وی ادامه داد: برای حمایت کامل از کالای ایرانی و تولید داخلی طبق قوانین تصویب شده شورای فرهنگ عمومی، تبلیغات کالا‌های خارجی نباید به نحوی باشد که موجب سلب اعتماد جامعه از تولیدات داخلی شود و بخشی از فضا‌های تبلیغات شهری و بـرون شـهری بایـد بـه تبلیغـات تأثیرگذار فرهنگی اختصاص یابد.

طلیمی گفت: بر اساس تبصره ۱ این قانون تبلیغ کالا و خـدمات خـارجی کـه مشـابه داخلـی نـدارد، در بزرگراه ها، تابلو‌های بزرگ شهری و بین شـهری، پـل هـای عـابر پیـاده، تابلو‌های الکترونیکی، فرودگاه ها، پایانـه هـای مسـافربری، ایسـتگاه هـای اتوبوس و قطار شهری و بین شهری، ورزشگاه ها، نمایشگاه ها، بوستان هـا، مجتمع‌های فرهنگی و هنری، فرهنگسراها، کتابخانه ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، مبادی ورودی شهرها، میـادین بـزرگ و نقـاط پرتـردد ممنـوع است که متأسفانه در برخی موارد شاهد رعایت نکردن این قوانین بسیار مهم در سطح کشور هستیم.

رئیس پویش ملی حمایت از کالای ایرانی ضمن اشاره به جلسـه ۱۹۸ مـورخ بهمن ۸۸ شورای معین شورای بیست انقـلاب فرهنگـی براساس تفویض جلسه ۶۳۸ شـورای عـالی انقـلاب فرهنگـی، مربوط به مصوبه سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطـی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۵ قانون مصوب شورای فرهنگ عمومی، هر نوع تبلیغات بازرگانی شرکت ها، کالا‌ها و خدمات خارجی، از طریق تابلو‌های اختصاصی واحد‌های صنفی، توزیعی، فروشگاه‌ها و مراکز خرید ممنوع است.

همچنین در تبصره ۳ عنوان شده است: تابلو‌های واحد‌های صنفی، باید فقط به شناسه کـاربری واحـد صنفی مربوطه و معرفـی آن اختصـاص داده شـود و در صـورت اخـذ نمایندگی از کالا و خدمات خـارجی، فقط مجـاز بـه اسـتفاده از ۱۰ درصد ظرفیت تابلو‌ها است، این در حالی است که طبق ماده ۶ قانون مصوب شورای فرهنگ عمومی، تبلیغ کالا و خدمات خارجی و یا محصول مشترک، نبایـد کـالا و خدمات داخلی را بی ارزش یا کـم ارزش نشـان دهد و یـا تضعیف کند.

طلیمی گفت: شایسته است با رعایت و دقت در اعمال قانون و تشدید نظارت، در عمل حامی کالای ایرانی باشیم و برای دستیابی به رتبه نخست پولی منطقه تلاش کنیم و امیدوارم طرح دو فوریتی الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده از کالا‌های ایرانی موجب حمایت بیشتر از کالای ایرانی شود.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink