اعتماد…اعتماد مث ی کاغذ

زمانی ک مچاله باشه

دیگ مث اولی نمیشه….. 

#samane

#اعتماد

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink