اظهار نامه خیانت در امانت

اظهار نامه خیانت در امانت، در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی تصریح گردیده است که هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد . همچنین در ماده ۶۷۴ همان قانون آمده است که هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آنبه عنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد . در هر دو ماده عنصر سپردن مشهود است .

بنابراین از این مواد این گونه استنباط می گردد که در تحقق عنوان مجرمانه وکیل خیانت در امانت در مرحله اول باید سپردن و امانی بودن را به اثبات برسانیم و در مرحله دوم خیانت در آن را چنان چه خیانت صورت گرفته باشد اما وصف امانی نیست به موضوع قابل اثبات نباشد ، جرم خیانت در امانت محقق نگردیده است .

در رابطه با اظهار نامه خیانت در امانت باید عرض کنیم که قبل از شکایت و ثبت شکواییه در مراجع ذی صلاح می توان اظهار نامه ای تنظیم و به آدرس متهم ارسال کرد و به او اعلام داشت که در رابطه با مساله فی ما بین وصف امانی موجود بوده و هر گونه اقدام و سوء استفاده نسبت به آن مشمول عنوان مجرمانه خیانت در امانت می گردد . البته از دیگر موارد استفاده اظهار در موضوع خیانت در امانت این است که در جایی که شخص مدرکی و یا ادله ای از طرف مقابل مبنی بر امانی بودن نداشته باشد با ارسال اظهارنامه ، این موضوع و وصف امانی بودن را به شخص اعلام می داریم و در صورت عدم پاسخ به اظهارنامه و رد وصف امانی بودن ، در مراحل بعدی می توان از این عدم پاسخگویی برداشت پذیرش امانی بودن را داشت و در صورت هرگونه سوء استفاده از آن به عنوان دلیل استفاده نمود .

این مطلب در وکیل. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink